KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Obsługa Medialna Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, pod adresem: 38-500 Sanok, , ul. Mickiewicza 29 (zwana dalej także jako „Spółka”), dane kontaktowe Spółki: tel. + 48 13 46 44 338,  e-mail: biuro@p24.pl, adres strony internetowej: Obsluga-Medialna.pl

 1. Działający dotychczas w Spółce Administrator Bezpieczeństwa Informacji z dniem 25.05.2018 r. stanie się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w Spółce, pod numerem telefonu + 48 13 46 44 338 lub pod adresem e-mail: biuro@p24.pl

 1. Spółkę przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa ze Spółką:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

 2. realizacji zawartej ze Spółką umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),

 4. marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),

 5. dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),

 6. wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Spółki (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),

2) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa ze Spółką:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Spółką (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),

 2. marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),

 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),

 4. wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Spółki (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

1)    biura informacji gospodarczej,

2)    inne podmioty oraz instytucje upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

3) Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności gospodarczej, tj. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy, ubezpieczyciele i kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe, przy czym wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

 1. w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Spółką umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,

 2. w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,

 3. w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,

 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Spółce stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.   W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)       prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

2)       prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

3)       prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,

4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,

5)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,

6)       prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,

7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie, będzie nim organ będący jego następcą prawnym).

9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Spółką, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Spółką.

10. Informujemy także, że w przypadku, gdy na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to możliwość zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w następujących przypadkach:

a) realizacji procesu oceny zdolności do realizacji zobowiązania dla potrzeb zawarcia ze Spółką umowy i jej późniejszego wykonania, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych wskazanych przez Panią/Pana we wniosku o określony produkt lub usługę oferowanych przez Spółkę, a także informacji uzyskanych przez Spółkę w toku przeprowadzania tej oceny. W wyniku przeprowadzenia tej oceny podejmowana jest automatycznie zgoda na zawarcie umowy, odmowa jej zawarcia lub konieczność wydania przez Spółkę decyzji o charakterze indywidualnym.